Regulamin Konkursu Biuletynów Firmowych

Konkurs Biuletynów Firmowych 2019

Cel Konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych biuletynów firmowych, biuletynów instytucji, projektów jednorazowych custom publishing, projektów elektronocznych (portali, blogów), projektów content marketingowych oraz projektów multimedialnych (wideo) spośród nadesłanych prac. Na przykładzie najlepszych prac chcemy pokazać, w jaki sposób projekty te mogą realizować cele firmy, wspierać jej politykę informacyjną, a także jakich narzędzi dziennikarskich, graficznych, edytorskich, wizualnych, dźwiękowych należy używać, by projekty te wyglądały profesjonalnie i mogły skutecznie docierać do odbiorców.

Kategorie konkursowe

Publikacje mogą brać udział w następujących kategoriach konkursowych:

DRUKOWANE

• biuletyn wewnętrzny (dla pracowników);
• biuletyn zewnętrzny (dla klientów, partnerów, mediów);
• biuletyn instytucji;
• projekt jednorazowy biuletynu (wydania specjalne biuletynu, dodatki do biuletynów);
• projekt jednorazowy korporacyjny (raporty roczne, raporty CSR, publikacje o firmie, publikacje jubileuszowe, inne projekty korporacyjne).

ELEKTRONICZNE

• biuletyn wewnętrzny (dla pracowników)
formy: newsletter, strona internetowa, intranet, pdf, flashbook/flipbook, aplikacja mobilna, inne;
• biuletyn zewnętrzny (dla klientów, partnerów, mediów)
formy: newsletter, strona internetowa, intranet, pdf, flashbook/flipbook, aplikacja mobilna, inne;
• biuletyn instytucji
formy: newsletter, strona internetowa, intranet, pdf, flashbook/flipbook, aplikacja mobilna, inne;
• portal/intranet dla pracowników
formy: intranet, www, inne;
• portal/extranet dla klientów, partnerów
formy: intranet, www, inne;
• blog tematyczny
formy: strona internetowa, inne;
• projekt jednorazowy biuletynu (wydania specjalne biuletynu, dodatki do biuletynów);
formy: strona internetowa, pdf, flashbook/flipbook, inne;
• projekt jednorazowy korporacyjny (raporty roczne, raporty CSR, publikacje o firmie, publikacje jubileuszowe);
formy: strona internetowa, pdf, flashbook/flipbook, inne;
• wideo dla pracowników
formy: wideo korporacyjne, wideobiuletyn;
• wideo dla klientów, partnerów
formy: wideo korporacyjne, marketingowe, wideobiuletyn;
• projekt content marketingowy dla klientów/partnerów;
• projekt content marketingowy dla pracowników.

Warunki udziału

DRUKOWANE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• dwóch najbardziej aktualnych numerów publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami PDF publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

DRUKOWANE: projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• jednego numeru publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami PDF publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami dwóch najbardziej aktualnych numerów biuletynu firmowego oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• jednego numeru publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: portal/intranet dla pracowników
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• zrzuty ekranowe kluczowych części portalu/intranetu dla pracowników w jakości umożliwiającej odczytanie treści projektu oraz skan formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: blog, portal/extranet dla klientów, partnerów
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• adres strony internetowej projektu oraz skan formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: projekt content marketingowy
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami projektu content marketingowego oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: wideo
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami projektu multimedialnego oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie wpłaty

(tylko dla agencji reklamowych, wydawniczych, PR)
Potwierdzenie przelewu jest warunkiem zgłoszenia do Konkursu dla agencji reklamowych, wydawniczych, PR.
Nr konta Agencji Agape:
29 1050 1025 1000 0022 6622 7251
z tytułem „Opłata za start w KBF 2016 publikacji firmy ……” (nazwa firmy).
Szczegóły opłat znajdują się w części „Koszty udziału” Regulaminu.

Faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu otrzymania przelewu. Na życzenie może zostać wystawiona faktura pro forma przed wykonaniem przelewu.

W Konkursie mogą wziąć udział jedynie te projekty, które ukazują się co najmniej od trzech miesięcy (w przypadku miesięczników), przynajmniej od czterech miesięcy (w przypadku dwumiesięczników) oraz przynajmniej od sześciu miesięcy, jeżeli biuletyn custom publishing jest kwartalnikiem. Numery biuletynów custom publishing wydane przed wrześniem 2018 r. nie będą zakwalifikowane do oceny przez Organizatora Konkursu.

W przypadku projektów jednorazowych, elektronicznych, content marketingowych i wideo nie ma zastosowania periodyczność, jednak projekty wydane przed wrześniem 2018 r. nie będą zakwalifikowane do oceny przez Organizatora Konkursu.

W Konkursie nie ma limitu projektów zgłaszanych przez jedną firmę. W Konkursie nie ma ograniczenia możliwości startu firm, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu.

Publikacje i projekty mogą być zgłaszane do Konkursu również przez agencje reklamowe, wydawnicze, PR czy studia projektowe lub filmowe, ale tylko i wyłącznie w imieniu klienta, dla którego są przygotowywane.

Ewentualne nagrody czy wyróżnienia będą przyznane klientowi, w imieniu którego działa podmiot podwykonawczy publikacji.

W przypadku błędnego wskazania kategorii pracy na formularzu zgłoszeniowym, Organizator ma prawo do jej zmiany na prawidłową.

Materiały nadesłane na Konkurs nie zostaną zwrócone uczestnikom.

Prace przygotowywane i wydawane w pełnym zakresie wydawniczym przez Agape nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

Kryteria oceny

DRUKOWANE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek;
2. Obszar Język, redakcja tekstów;
3. Obszar Atrakcyjność wizualna, grafika;
4. Obszar Druk i oprawa.

ELEKTRONICZNE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny, portal/intranet dla pracowników, portal/extranet dla klientów, partnerów, blog tematyczny, projekt content marketingowy
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek;
2. Obszar Język, redakcja tekstów;
3. Obszar Atrakcyjność wizualna, grafika;
4. Obszar Format publikacji, nawigacja.

ELEKTRONICZNE: wideo dla pracowników, wideo dla klientów, partnerów
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek;
2. Obszar Scenariusz, forma wypowiedzi;
3. Obszar Zdjęcia;
4. Obszar Montaż i postprodukcja.

Członkowie Jury będą oceniać biuletyny w skali od 1 do 10 pkt w przypisanych sobie kryteriach. Następnie liczba przyznanych punktów będzie mnożona przez współczynnik wagi danego kryterium. Suma uzyskanych w ten sposób punktów zadecyduje o kolejności miejsc w Konkursie.

Współczynniki wagi kryteriów oceny

DRUKOWANE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek – 5,0;
2. Obszar Język, redakcja tekstów – 5,2;
3. Obszar Atrakcyjność wizualna, grafika – 5,3;
4. Obszar Druk i oprawa – 4,5.

ELEKTRONICZNE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny, portal/intranet dla pracowników, portal/extranet dla klientów, partnerów, blog tematyczny, projekt content marketingowy
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek – 5,0;
2. Obszar Język, redakcja tekstów – 5,2;
3. Obszar Atrakcyjność wizualna, grafika – 5,3;
4. Obszar Format publikacji, nawigacja – 4,5.

ELEKTRONICZNE: wideo dla pracowników, wideo dla klientów, partnerów
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek; – 5,0;
2. Obszar Scenariusz, forma wypowiedzi; – 5,1;
3. Obszar Zdjęcia; – 5,1;
4. Obszar Montaż i postprodukcja. – 4,8;

Nagrody główne

W każdej z kategorii konkursowej Organizator przyzna dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca. W wyjątkowych sytuacjach Jury może nie przyznać I, II lub III miejsca.

Koszty udziału

Firmy, przedsiębiorstwa, korporacje, instytucje publiczne, i non-profit – bezpłatny udział w Konkursie, płatne pakiety doradcze.

Agencje reklamowe, wydawnicze, PR:
300 zł + VAT za każdą zgłoszoną pracę,
250 zł + VAT za każdą zgłoszoną pracę (powyżej 5 zgłoszeń),
200 zł + VAT za każdą zgłoszoną pracę (powyżej 10 zgłoszeń),
płatne pakiety doradcze.

Po rozstrzygnięciu Konkursu jego uczestnicy zostaną poinformowani o zwycięzcach Konkursu w każdej z kategorii.

Pakiety doradcze

Uczestnicy Konkursu mogą zamawiać pakiety materiałów doradczych do zgłoszonych przez siebie biuletynów custom publishing. Opis pakietów, ich zawartość oraz warunki zamówienia znajdują się na formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

Odpowiedzialność i poufność

Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Organizator zapewnia, że prace zgłoszone do Konkursu zostaną objęte poufnością i zostaną przekazane jedynie członkom Jury, odpowiedzialnym za ocenę poszczególnych projektów. Prace w żaden inny sposób nie będą wykorzystywane bez zgody firm czy instytucji, która nadesłały prace do Konkursu.

Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agape s.c., ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną pochodzących od Agape s.c. na potrzeby promocji Konkursu i spółki Agape. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane te będą przetwarzane na czas działalności Agape, chyba że wcześniej zostanie cofnięta Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Co do zasady przechowujemy Państwa adres email, nazwę firmy, imię nazwisko i nazwę stanowiska, nr telefonu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@agape.com.pl.

Zgłaszając prace do Konkursu, uczestnicy zapewniają, że są w posiadaniu wszelkich praw własności intelektualnej do udziału w Konkursie. W przypadku braku takich uprawnień Organizator nie ponosi odpowiedzialności za, wynikłe z tego tytułu, roszczenia właścicieli praw własności intelektualnej do tych materiałów.

Termin i adres nadsyłania prac

Prace należy nadsyłać w terminie 13 czerwca–19 lipca 2019 r. do siedziby Organizatora:
Agape
ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs Biuletynów Firmowych”.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji o Konkursie udziela:
Tomasz Kościelny
przewodniczący Jury Konkursu
e-mail: tomasz.koscielny@agape.com.pl