Czy lubisz tu pracować? Badanie satysfakcji pracowników firmy

Czas, gdy o sukcesie firmy decydowała głównie technologia już minął. Współcześnie decydują o nim głównie wyszkolone kadry, które potrafią wykorzystywać technologie efektywnie i innowacyjnie. Dlatego tak ważne jest, aby stale monitorować, co pracownicy myślą o działaniach swojej organizacji, atmosferze pracy w niej, sukcesach i porażkach, aby znać ich nastawienie, potrzeby i odczucia. Dlatego niezbędne jest regularne badanie poziomu satysfakcji pracowników.

Badania satysfakcji pracowników

Aby dobrze rozumieć pojęcie satysfakcji, trzeba to pojęcie zdefiniować. Najprostsza definicja satysfakcji z pracy mówi, że jest to pozytywny stosunek zatrudnionych do powierzonych im obowiązków, otoczenia pracy i współpracowników. Towarzyszy mu uczucie zadowolenia z wyboru tego, a nie innego miejsca pracy.

Zadowoleni versus niezadowoleni


Zadowoleni pracownicy są wizytówką firmy – wydajnie pracują, przykładając się do zysków przedsiębiorstwa i mają pozytywny wpływ na pozostałych pracowników. Natomiast brak satysfakcji z pracy to czynnik, który wywołuje negatywnie efekty zarówno w przypadku konkretnego pracownika, jak i całego zespołu. Niemożliwe też jest niezauważenie niezadowolenia pracowników z wykonywanej pracy przez klientów firmy.

Bywa, że niezadowolenie zatrudnionych jest uzasadnione, bo pracownicy mogą dostrzegać problemy, których menedżerowie i kadra zarządzająca nie zauważają. Dlatego istotne, aby w badaniu klimatu organizacyjnego przeanalizować:

  • ogólną satysfakcję pracowników z pracy;
  • satysfakcję zadaniową pracowników, a więc zadowolenie z organizacji firmy;
  • satysfakcję z atmosfery i stosunków międzyludzkich w organizacji.

Budując ankietę satysfakcji pracowniczej, trzeba pamiętać o ujęciu wszystkich kluczowych dla funkcjonowania w danej organizacji aspektów. Warto, aby pracownik miał szansę odpowiedzieć na  pytania zamknięte i otwarte, które pozwolą w anonimowy, swobodny sposób uzasadnić jego odpowiedzi. Niezależnie od konstrukcji ankiety, badanie satysfakcji pracowników powinno być przeprowadzane zawsze w formie poufnej i w regularnych odstępach czasu, co da rzetelność danych. Konkretne aspekty, które warto badać, to przede wszystkim: relacja z organizacją i odczuwane (bądź nie) zadowolenie z niej; jakość pracy zespołowej; efektywność przepływu informacji; jakość relacji z przełożonymi; odczuwana radość z wykonywanej pracy i samoocena pracownika; relacja między życiem zawodowym a osobistym; równe traktowanie członków zespołu oraz poczucie docenienia, bycia ważnym.

Można też oczywiście skorzystać tutaj z usług wyspecjalizowanej firmy, która ma gotowe narzędzia do przeprowadzania takich badań i może je przeprowadzić.

Stopień satysfakcji z pracy


Badanie stopnia satysfakcji z pracy pozwoli określić zadowolenie pracowników z obecnego miejsca pracy i jego organizacji. Ankieta pokaże niedociągnięcia, a zarazem to, co należałoby zmienić. Identyfikacja przyczyn niezadowolenia z pracy jest szansą sprawdzenia, co pracowników niepokoi, by te obawy rozwiać i zapobiegać im w przyszłości.

Dla wysokiej satysfakcji z pracy niezbędna jest świadomość jasnego podziału kompetencji. Dzięki badaniu będziemy wiedzieć, na ile pracownicy są świadomi, co należy do ich własnych zadań, a co do zadań współpracowników. Badani dokonają również oceny systemu wynagrodzeń, premiowania oraz warunków socjalnych w firmie. Pozwoli to stwierdzić, na ile te czynniki są dla nich atrakcyjne. Obciążenie pracą to kolejny czynnik determinujący zadowolenie z pracy i to także może zostać zweryfikowane w badaniu.

Identyfikacja z misją firmy, jej wartościami i celami


Ważnym aspektem badania satysfakcji pracowniczej jest sprawdzenie, czy pracownicy znają misję firmy i jej wartości oraz czy dostrzegają ich wpływ na swoją codzienną pracę. Istotne jest określenie rodzaju identyfikacji pracowników z firmą: czy jest pozytywna, czy też pracownicy postrzegają siebie w oderwaniu od swojego miejsca pracy. Zatrudnieni, którzy pozytywnie identyfikują się ze swoją organizacją, czują przynależność do niej i jej działalności, lepiej postrzegają siebie i swoje życie.

Efektywność komunikacji


Z kolei po ocenie systemu komunikacji w firmie będzie można określić skuteczności kanałów komunikacji z punktu widzenia otrzymujących informacje. Badanie da możliwość zweryfikowania przepływu informacji między pracownikami i poszczególnymi działami. Przeanalizowane zostaną potrzeby informacyjne pracowników oraz stopień ich wiedzy o życiu firmy. To pomoże określić, co i w jaki sposób komunikować pracownikom. Ludzie, którzy są dobrze poinformowani, nie plotkują. Badanie pomoże też opisać zachowania kierownictwa i pracowników w sytuacjach kryzysowych.

A co z systemami motywacyjnymi?


Zakłada się, że uniwersalny system motywacyjny powinien uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa i indywidualne potrzeby zatrudnionych w nim osób. Dzięki badaniu satysfakcji można sprawdzić, czy istniejący w naszej firmie system odpowiada trafnie na te czynniki. Dzięki przyjrzeniu się systemowi motywacyjnemu, zorientujemy się, czy pracownicy znają go i dobrze rozumieją. Ideał to firma, której pracownicy dobrze wiedzą, jakich profitów mogą oczekiwać, są z nich zadowoleni i faktycznie motywują ich one do efektywniejszej pracy.

Czy ja się tu rozwijam?


Dzięki badaniu zadowolenia z możliwości rozwoju zawodowego można zobaczyć, czy zatrudnieni widzą w firmie swoją przyszłość, czy odbierają ją jako miejsce, gdzie mają szansę na rozwój i awans. Dostrzeganie przez pracowników, że w firmie są możliwości rozwoju, że dobra praca jest doceniana i nagradzana proponowaniem im bardziej odpowiedzialnych obowiązków, ma ogromny wpływ na jakość i efektywność ich pracy. Jest tu także możliwość zobaczenia, od czego, zdaniem pracowników, zależy awans w firmie.

Postrzeganie przełożonych


Sposób, w jaki pracownicy widzą swoich przełożonych, ma ogromny wpływ na jakość stosunków panujących w firmie. Podczas badania pracownicy mogą bezpiecznie dokonać oceny swoich przełożonych: ich umiejętności społecznych, stylu przywództwa i innych kompetencji. Efekty badania pozwolą przekonać się, czy istnieje otwarty lub skrywany konflikt między pracownikami a przełożonymi. A przecież klimat firmy w znacznym stopniu zależy od stylu kierownictwa: postawa menedżerów ma wpływa na to, czy ludzie będą się czuli pozytywnie zmotywowani.

Postrzeganie samych siebie 


Ocena siebie samego jako pracownika ma wielki wpływ na efektywność pracy jednostki, a składają się na nią między innymi: umiejętność efektywnego wykonywania zadań, osobisty wkład w tworzenie dobrej atmosfery pracy, innowacyjność, motywacja do pracy. Zatrudnieni o dobrej samoocenie starannie i fachowo wykonują swoje obowiązki. Są związani z innymi ludźmi z zespołu, dbają o dobrą atmosferę w pracy. Doceniają swój wkład w życie firmy, są twórczy i pomysłowi. Ten aspekt badania pokaże też, czy praca w firmie daje pracownikom poczucie spełnienia, czy czują się podmiotowo.

Badanie satysfakcji pracowników to doskonała okazja poznania źródeł problemów w firmie i koniecznych zmian. Dzięki takiemu badaniu zmiany nie będą prowadzone metodą prób i błędów, a celowane i wymierzone w konkretne efekty. Dzięki badaniu zwiększa się szansa zredukowania do minimum oporu, który zawsze pojawia się w trakcie wprowadzania zmian, bo pracownicy będą mieli poczucie ich współtworzenia. Poza tym pracownicy często noszą w sobie gotowe rozwiązania, którymi chętnie się podzielą.

Badanie poczucia satysfakcji pracowników to także jeden z rodzajów wewnętrznego marketingu. Pytana o opinie kadra ma poczucie wpływu na życie firmy, więc organizacja zaspakaja takim badaniem jedno z jej oczekiwań: możliwość kształtowania firmy, co wzmacnia poczucie przynależności i identyfikację z naszymi wartościami.