9 kluczy do CSR firmy wobec pracowników

Każda firma, która w filozofii swojego działania uwzględnia zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, powinna jako priorytet przyjąć odnoszenie tych założeń do swoich pracowników. Budowanie dobrych relacji z pracownikami to klucz do posiadania lojalnego, zmotywowanego zespołu ludzi, których z pracodawcą wiąże nie tylko umowa o pracę, ale i wspólny świat wartości.

9 kluczy do CSR firmy wobec pracowników

Pracownicy to najważniejsi wewnętrzni interesariusze firmy. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firmy powinny przede wszystkim: zapewniać swojemu zespołowi komfortowe i bezpieczne warunki pracy, dbać o rozwój zawodowy pracowników, mądrze zarządzać talentami, prowadzić uczciwy dialog z pracownikami, promować wśród nich zdrowy styl życia i redukcję stresu, zachowywać zasady etyki w relacjach z nimi oraz właściwie postępować podczas odejścia pracowników z firmy.

1. Bezpieczne i komfortowe warunki pracy


Wiele firm przykłada sporą wagę do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swojego zespołu. Stale promuje dążenie do efektywnego stosowania podczas pracy zasad BHP, często angażując w te przedsięwzięcia sporą część zespołu, tworząc np. konkursy z cennymi nagrodami oraz innego rodzaju grywalizacje dla dobrej jakości wdrażania zasad bezpieczeństwa i pozytywnych wyników ich stosowania. Druga ważna część tego spojrzenia na CSR wobec pracowników to zapewnianie im nie tylko komfortowych warunków pracy na swoich stanowiskach (np. ergonomiczne stanowiska pracy przy komputerach), ale i tworzenie na terenie firm miejsc przyjaznych pracownikom podczas chwil relaksu i przerw w pracy (np. dobrze wyposażone pomieszczenia socjalne, kantyny pracownicze, strefy relaksu, tarasy z zielenią w centrum miast, własne sale fitness).

2. Etyka w relacjach z pracownikami


Wydaje się to oczywiste, ale warto, jeśli firma w założeniu przyjmuje z góry niepodważalną zasadę etycznego postępowania z zatrudnianymi; od etapu rekrutacji do pracy, poprzez okres współpracy, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i spornych, po moment, kiedy przychodzi czas rozstania z pracownikiem.

3. Rozwój pracownika


Każda firma powinna regularnie prowadzić odpowiedzialny proces oceny pracowników, wspierając ich w planowaniu ścieżki kariery oraz rozwoju osobistego. Dobrą praktyką, stosowaną od lat w firmach, są wewnętrzne szkolenia, kursy udoskonalające, finansowanie szkół języków obcych dla kadry. Takie działania mogą jednak wychodzić także poza obszar ściśle związany z doskonaleniem zawodowym i dotyczyć np. szkoleń związanych z innymi działaniami CSR w firmie, która podejmuje akcje na rzecz lokalnej społeczności czy ekologii środowiska.

4. Zarządzanie talentami


Dobry pracodawca tworzy zespół, który wyłania pracowników z wysokim potencjałem i szczególnie o nich dba. Inną metodą zarządzania talentami jest tworzenie przemyślanych planów sukcesji i awansów wewnętrznych.

5. Dialog z pracownikami


Odpowiedzialna społecznie firma prowadzi ciągły proces wymiany opinii, spostrzeżeń, doświadczeń i wzajemnego uczenia się. Takie podejście umożliwia tworzenie przestrzeni dla wspólnego działania pracodawcy i pracowników. Szczególnym wyzwaniem dla pracodawców jest nieunikanie tego stałego dialogu w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, kiedy umiejętność wysłuchania głosu zatrudnionych jest kluczowa, choć nierzadko trudna.

6. Promocja zdrowia i redukcja stresu


Większość dużych firm w swoim standardzie ma nie tylko pakiety pracownicze do centrów zdrowia oraz klubów fitness, ale regularnie zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia i pozytywnego nastawienia oraz pracy nad sobą. Przykładem może tu być organizowanie zawodów sportowych czy akcji prozdrowotnych lub włączanie się w tego typu akcje ogólnokrajowe. Na łamach firmowych newsletterów niektóre firmy pokazują obszerne relacje z tego typu eventów, często mają też stałe działy, w których prezentowane są osiągnięcia życiowe pracowników, stanowiące efekty ich pozazawodowego rozwoju osobistego.

7. Work life balance


Idea work life balance zakłada odpowiedni balans między sferą życia zawodowego a prywatnymi rolami życiowymi zatrudnionego. Pojęcie to w Polsce właśnie odnajduje swoje miejsce, ale wielu pracodawców podświadomie postępuje zgodnie z tą ideą, umożliwiając pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym. Mogą to być takie rozwiązania, jak: dłuższe urlopy macierzyńskie, praca zdalna oraz elastyczny czas pracy, powrót po urlopie macierzyńskim na część etatu, zapewnienie mamom powracającym z urlopów tego samego stanowiska, które opuściły, idąc na urlop.

8. Wolontariat pracowniczy


Świetną praktyką jest angażowanie zatrudnionych w firmie ludzi w dobrowolną pracę na rzecz inicjatyw prospołecznych, a zwłaszcza w działania CSR firmy na rzecz innych jej interesariuszy; partnerów biznesowych i społecznych. Wiele polskich firm potrafi łączyć niektóre z tych zadań w jedną całość, np. włączając swoje kadry w działania CSR na rzecz lokalnej społeczności w zakresie profilaktyki prozdrowotnej czy zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ekosystemu, na którego terenie działa firma.

9. Outplacement, czyli wsparcie zwalnianego pracownika


Chodzi m.in. o pomoc w budowaniu aktywnego podejścia do nowych wyzwań, związanych z szukaniem atrakcyjnej oferty nowej pracy. Takie działanie może obejmować także: odprawę finansową, doradztwo zawodowe, wparcie psychologiczne, pomoc w szukaniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów doszkalających, a nawet pomoc w planie i zadaniach skierowanych na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Z perspektywy efektywności działania przedsiębiorstwa w CSR dla pracowników najważniejsze jest założenie, że impulsem do lepszej pracy dla każdego zatrudnionego jest odpowiednie zmotywowanie go do pracy. Motywatory w firmach, które respektują społeczną odpowiedzialność biznesu, dają gwarancję, że zaangażowanie w wykonywaną pracę zostanie nagrodzone. Dużą sztuką jest umiejętność zgrabnego łączenia opisanych powyżej założeń w jedną, dobrze uzupełniającą się wzajemnie całość.