Regulamin Konkursu Biuletynów Firmowych

Regulamin Konkursu Biuletynów Firmowych

Cel Konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych biuletynów firmowych, biuletynów instytucji, projektów jednorazowych custom publishing oraz projektów multimedialnych spośród nadesłanych publikacji. Na przykładzie najlepszych prac chcemy pokazać, w jaki sposób biuletyn custom publishing może realizować cele firmy, wspierać jej politykę informacyjną, a także jakich narzędzi dziennikarskich, graficznych i edytorskich należy używać, by publikacja wyglądała profesjonalnie, a w przypadku projektów multimedialnych, jak obraz, dźwięk i tekst mogą skutecznie docierać do odbiorców.

Kategorie konkursowe

Publikacje mogą brać udział w następujących kategoriach konkursowych:

DRUKOWANE

• biuletyn wewnętrzny (dla pracowników);
• biuletyn zewnętrzny (dla klientów, partnerów, mediów);
• biuletyn instytucji;
• projekt jednorazowy biuletynu (wydania specjalne biuletynu, dodatki do biuletynów);
• projekt jednorazowy korporacyjny (raporty roczne, raporty CSR, publikacje o firmie, publikacje jubileuszowe, inne projekty korporacyjne).

ELEKTRONICZNE

• biuletyn wewnętrzny (dla pracowników)
formy: newsletter, html, intranet, pdf, flashbook/flipbook, newsletter mobilny, inne;
• biuletyn zewnętrzny (dla klientów, partnerów, mediów)
formy: newsletter, html, intranet, pdf, flashbook/flipbook, newsletter mobilny, inne;
• biuletyn instytucji
formy: newsletter, html, intranet, pdf, flashbook/flipbook, newsletter mobilny, inne;
• projekt jednorazowy biuletynu (wydania specjalne biuletynu, dodatki do biuletynów);
formy: html, pdf, flashbook/flipbook, inne;
• projekt jednorazowy korporacyjny (raporty roczne, raporty CSR, publikacje o firmie, publikacje jubileuszowe);
formy: html, pdf, flashbook/flipbook, inne;
• projekt multimedialny wewnętrzny
formy: wideo korporacyjne, wideobiuletyn;
• projekt multimedialny zewnętrzny
formy: wideo korporacyjne, wideobiuletyn.

Warunki udziału

DRUKOWANE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• dwóch najbardziej aktualnych numerów publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami PDF publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

DRUKOWANE: projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• jednego numeru publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami PDF publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami dwóch najbardziej aktualnych numerów biuletynu firmowego oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• jednego numeru publikacji,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami publikacji oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

ELEKTRONICZNE: projekt multimedialny
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pakietu konkursowego:
• formularza zgłoszeniowego,
• CD/DVD/pendrive’a/innego nośnika z plikami projektu multimedialnego oraz skanem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie wpłaty

(tylko dla agencji reklamowych, wydawniczych, PR)
Potwierdzenie przelewu jest warunkiem zgłoszenia do Konkursu dla agencji reklamowych, wydawniczych, PR.
Nr konta Agencji Agape:
29 1050 1025 1000 0022 6622 7251
z tytułem „Opłata za start w KBF 2016 publikacji firmy ……” (nazwa firmy).
Szczegóły opłat znajdują się w części „Koszty udziału” Regulaminu.

Faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu otrzymania przelewu. Na życzenie może zostać wystawiona faktura pro forma przed wykonaniem przelewu.

W Konkursie mogą wziąć udział jedynie te publikacje, które ukazują się co najmniej od trzech miesięcy (w przypadku miesięczników), przynajmniej od czterech miesięcy (w przypadku dwumiesięczników) oraz przynajmniej od sześciu miesięcy, jeżeli biuletyn custom publishing jest kwartalnikiem. Numery biuletynów custom publishing wydane przed wrześniem 2016 r. nie będą zakwalifikowane do oceny przez Organizatora Konkursu.

W przypadku projektów jednorazowych nie ma zastosowania periodyczność, jednak projekty jednorazowe wydane przed wrześniem 2016 r. nie będą zakwalifikowane do oceny przez Organizatora Konkursu.

W Konkursie nie ma limitu projektów zgłaszanych przez jedną firmę. W Konkursie nie ma ograniczenia możliwości startu firm, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu.

Publikacje i projekty mogą być zgłaszane do Konkursu również przez agencje reklamowe, wydawnicze, PR czy studia projektowe lub filmowe, ale tylko i wyłącznie w imieniu klienta, dla którego są przygotowywane.

Ewentualne nagrody czy wyróżnienia będą przyznane klientowi, w imieniu którego działa podmiot podwykonawczy publikacji.

W przypadku błędnego wskazania kategorii pracy na formularzu zgłoszeniowym, Organizator ma prawo do jej zmiany na prawidłową po telefonicznym lub e-mailowym porozumieniu się z uczestnikiem Konkursu.

Materiały nadesłane na Konkurs nie zostaną zwrócone uczestnikom.

Prace przygotowywane i wydawane w pełnym zakresie wydawniczym przez Agape nie mogą brać udziału w Konkursie.

Kryteria oceny

DRUKOWANE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek;
2. Obszar Język, redakcja tekstów;
3. Obszar Atrakcyjność wizualna, grafika;
4. Obszar Druk i oprawa.

ELEKTRONICZNE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek;
2. Obszar Język, redakcja tekstów;
3. Obszar Atrakcyjność wizualna, grafika;
4. Obszar Format publikacji, nawigacja.

ELEKTRONICZNE: projekt multimedialny
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek;
2. Obszar Scenariusz, forma wypowiedzi;
3. Obszar Zdjęcia;
4. Obszar Montaż i postprodukcja.

Członkowie Jury będą oceniać biuletyny w skali od 1 do 10 pkt w przypisanych sobie kryteriach. Następnie liczba przyznanych punktów będzie mnożona przez współczynnik wagi danego kryterium. Suma uzyskanych w ten sposób punktów zadecyduje o kolejności miejsc w Konkursie.

Współczynniki wagi kryteriów oceny

DRUKOWANE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek – 5,0;
2. Obszar Język, redakcja tekstów – 5,2;
3. Obszar Atrakcyjność wizualna, grafika – 5,3;
4. Obszar Druk i oprawa – 4,5.

ELEKTRONICZNE: biuletyn wewnętrzny, zewnętrzny, instytucji, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek – 5,0;
2. Obszar Język, redakcja tekstów – 5,2;
3. Obszar Atrakcyjność wizualna, grafika – 5,3;
4. Obszar Format publikacji, nawigacja – 4,5.

ELEKTRONICZNE: projekt multimedialny
1. Obszar Cele, adresat i wizerunek; – 5,0;
2. Obszar Scenariusz, forma wypowiedzi; – 5,1;
3. Obszar Zdjęcia; – 5,1;
4. Obszar Montaż i postprodukcja. – 4,8;

Nagrody główne

W każdej z kategorii konkursowej Organizator przyzna dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca. W wyjątkowych sytuacjach Jury może nie przyznać I, II lub III miejsca.

Koszty udziału

Firmy, przedsiębiorstwa, korporacje, instytucje publiczne, i non-profit – bezpłatny udział w Konkursie, płatne pakiety doradcze.

Agencje reklamowe, wydawnicze, PR:
300 zł + VAT za każdą zgłoszoną pracę,
250 zł + VAT za każdą zgłoszoną pracę (powyżej 5 zgłoszeń),
200 zł + VAT za każdą zgłoszoną pracę (powyżej 10 zgłoszeń),
płatne pakiety doradcze.

Po rozstrzygnięciu Konkursu jego uczestnicy zostaną poinformowani o zwycięzcach Konkursu w każdej z kategorii.

Pakiety doradcze

Uczestnicy Konkursu mogą zamawiać pakiety materiałów doradczych do zgłoszonych przez siebie biuletynów custom publishing. Opis pakietów, ich zawartość oraz warunki zamówienia znajdują się na formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

Odpowiedzialność

Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza:
• akceptację niniejszego regulaminu;
• wyrażenie zgody na wykorzystywanie okładek nagrodzonych prac do promocji Konkursu Biuletynów Firmowych;
• wyrażenie zgody na podanie w szczegółowych informacjach statystycznych – miejsca i liczby punktów zdobytych w Konkursie.

Zgłaszając prace do Konkursu, uczestnicy zapewniają, że są w posiadaniu wszelkich praw własności intelektualnej do udziału w Konkursie i upubliczniania zawartości materiałów zgłoszonych do Konkursu. W przypadku braku takich uprawnień, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za, wynikłe z tego tytułu, roszczenia właścicieli praw własności intelektualnej do tych materiałów.

Termin i adres nadsyłania prac

Prace należy nadsyłać w terminie 16 maja–7 lipca 2017 r. do siedziby Organizatora:
Agape
ul. Ciołka 8, 01-402 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs Biuletynów Firmowych”.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji o Konkursie udziela:
Tomasz Kościelny
przewodniczący Jury Konkursu
e-mail: tomasz.koscielny@agape.com.pl